Kattelus & Ruokola - Takaisin etusivulle

KUKA ON ASIANAJAJA?

Asianajaja on tuomarin virkaan oikeuttavan tutkinnon suorittanut ja ammattiin vaadittavat kelpoisuusehdot täyttävä rehelliseksi tunnettu lakimies, jonka tehtävänä on antaa oikeudellista asiantuntija-apua sitä tarvitseville. Hänellä on oltava usean vuoden käytännön kokemus asianajoalalta ja muista lakimiestehtävistä. Lisäksi häneltä vaaditaan erityinen tutkinto asianajotoiminnan perusteista ja hyvän asianajajatavan vaatimuksista.

Asianajajan tulee olla työssään itsenäinen ja riippumaton julkiseen valtaan ja muihin tahoihin paitsi päämieheensä nähden. Hän on salassapitovelvollinen kaiken sen suhteen, mitä hän on asiakassuhteensa nojalla saanut tietää asiakkaastaan ja tämän oloista

Suomen Asianajajaliiton hallitus ja valtioneuvoston oikeuskansleri valvovat sitä, että asianajajat noudattavat työssään ammattieettisiä hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita. Asianajajan toimintaan tyytymätön voi saattaa hänen menettelynsä tutkittavaksi kurinpidollisessa menettelyssä tekemällä asiasta Asianajajaliiton hallitukselle tai oikeuskanslerille kirjallisen kantelun.

Mikäli asiakas pitää asianajajan laskua liian suurena, hän voi saattaa palkkioerimielisyyden käsiteltäväksi liiton hallituksen maksuttomassa välimiesmenettelyssä.

Lisätietoja Suomen Asianajajaliiton toimistosta, puh. (09) 686 6120

Lainaus (08.02.2002) Suomen Asianajajaliiton www-sivut
www.asianajajat.fi


Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy
Kalevankatu 6-8 III krs, 60100 Seinäjoki | Puh. (06) 429 7000, fax (06) 429 7034

© Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy