Etämyynnin ennakkotiedot

Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy tarjoaa asianajopalveluita etämyyntinä kuluttajille seuraavin ehdoin:

I Palveluntarjoaja

Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy
Kalevankatu 6-8 3. krs.
60100 Seinäjoki
puh. 06 429 7000
email. toimisto@ruokola.com
y-tunnus: 2470733-4
www.ruokola.com

II Palvelun hinnan määräytyminen

Veloituksemme voi olla tuntiperusteinen tai asiakirjaperusteinen. Kustannusten määräytymisestä keskustellaan asiakkaan kanssa toimeksiantokohtaisesti alkuneuvottelujen yhteydessä ja asiakkaan kanssa sovitaan ennen toimeksiannon aloittamista millä perusteella veloitus määräytyy (tunti- vai asiakirjaperusteisesti).

Tuntivelvoituksemme on 200 e/h – 300 e/h + alv 24 % (248 euroa – 372,00 euroa sis. alv 24 %) asian laadusta ja kiireellisyydestä riippuen. Tuntiveloituksesta on mahdollista poiketa asiakkaan kanssa erikseen niin sovittaessa. Lisäksi hoidamme oikeusapuasioita, joiden palkkio määräytyy valtioneuvoston asetuksen oikeusavun palkkioperusteista mukaisesti. Asetuksen 6§:n mukaan tuntiveloitus on 110 e, johon lisätään arvonlisävero (136,40€ sis. alv 24%). Minimivelvoitus on 15 minuuttia.

Selvitämme aina ensiksi asiakkaan mahdollisuudet saada oikeusapua tai asianajokustannusten korvausta oikeusturvavakuutuksesta.

III Toimeksiannon peruuttaminen ja voimassaolo

Toimeksiantajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimeksisaajalle joko peruuttamislomakkeella, sähköpostitse tai kirjeitse 14 päivän kuluessa toimeksiantajalle lähetetyn toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamisajan määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käytöstä on lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä.

Sopimuksen tultua peruutetuksi, kaikki toimeksiantajalta saadut suoritukset palautetaan viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saapumisesta.

Toimeksisaajalla on oikeus laskuttaa kohtuullinen korvaus ennen peruuttamisilmoituksen tekemistä suoritetusta työstä, jos toimeksiannon hoitaminen on toimeksiantajan nimenomaisesta pyynnöstä aloitettu peruuttamisajan kuluessa (14 päivän sisällä toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta). Palkkion maksuun voidaan käyttää toimeksiantajan tekemää ennakkomaksua. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan.

IV Toimeksiannon päättäminen

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa päättää toimeksianto välittömin vaikutuksin ja syytä ilmoittamatta.

Asiakkaan ja palveluntarjoajan täytettyä toimeksiannon mukaiset velvollisuutensa kokonaan, toimeksiantosuhde päättyy ilman erillistä toimeksiannon irtisanomista.

V Riidanratkaisu ja muut ehdot

Toimeksianto hoidetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti noudattaen hyvää asianajajatapaa ja/tai luvan saaneista oikeudenkäyntiasiamiehestä annetun lain säännöksiä.

Mahdollisista erimielisyyksistä pyrimme neuvottelemaan ensisijaisesti asiakkaan kanssa.

Toimeksiantajalla on oikeus saattaa palkkiota koskeva erimielisyys Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi.

Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Toimeksiantajalla on mahdollisuus tarvittaessa kannella asianajajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan menettelystä Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle.

Peruuttamislomake