Asianajaja on ammattiin vaadittavat kelpoisuusehdot täyttävä rehelliseksi tunnettu lakimies, joka on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Asianajajan tehtävänä on antaa oikeudellista asiantuntija-apua sitä tarvitseville. Hänellä on oltava usean vuoden käytännön kokemus asianajoalalta ja muista lakimiestehtävistä. Lisäksi häneltä vaaditaan erityinen tutkinto asianajotoiminnan perusteista ja hyvän asianajajatavan vaatimuksista.

Asianajajan tulee olla työssään itsenäinen ja riippumaton julkiseen valtaan ja muihin tahoihin paitsi päämieheensä nähden. Hän on salassapitovelvollinen kaiken sen suhteen, mitä hän on asiakassuhteensa nojalla saanut tietää asiakkaastaan ja tämän asioista.

Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunta ja valtioneuvoston oikeuskansleri valvovat sitä, että asianajajat noudattavat työssään ammattieettisiä hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita. Asianajajan toimintaan tyytymätön voi saattaa hänen menettelynsä tutkittavaksi kurinpidollisessa menettelyssä tekemällä asiasta Asianajajaliiton valvontalautakunnalle tai oikeuskanslerille kirjallisen kantelun.

Mikäli asiakas pitää asianajajan laskua liian suurena, hän voi saattaa palkkioerimielisyyden käsiteltäväksi tekemällä palkkioriitahakemuksen asianajajaliiton valvontalautakunnalle.

Lisätietoja Suomen Asianajajaliiton kanteluneuvonnasta (09) 6866 1250