Kattelus & Ruokola - Takaisin etusivulle

POTILASVAHINKO

Mikä on potilasvahinko?

Potilasvahingolla tarkoitetaan vahinkoa, minkä potilaan virheellinen taikka puutteellinen hoito on aiheuttanut. Juridisesti potilasvahinkolaki määrittää asian seuraavasti: Korvausta suoritetaan henkilövahingosta, jos on todennäköistä, että se on aiheutunut: tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä taikka sellaisen laiminlyönnistä edellyttäen, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi tutkinut, hoitanut tai muuten käsitellyt potilasta toisin ja siten todennäköisesti välttänyt vahingon.

Käytännössä vahinkoja ovat mm. suoranaiset hoitovahingot tai laiminlyönnit, sairaalalaitteiden aiheuttamat vahingot, infektiovahingot, tapaturmat hoidon tai kuljetuksen aikana, huoneisto- tai laitepalot, ns. kohtuuttomat vahingot tai lääkevahingot.

Asian käsittely ja määräajat

Korvauksia käsitellään yleensä ensiasteena potilasvakuutuskeskuksessa ja mahdollisesti sen jälkeen potilasvahinkolautakunnassa, joka voi potilaan taikka potilasvakuutuskeskuksen pyynnöstä antaa ratkaisusuosituksia. On mahdollista hoitaa asiaa myös oikeudenkäynnissä. Toimistomme kartoittaa aina asiakkaan kanssa sen vaihtoehdon, mikä on hänen kannaltaan paras menettely. Olemme hoitaneet lukuisia potilasvahinkoasioita viimeisten vuosien aikana ja meillä on yhteyksiä eri alojen lääkäreihin, joiden lausuntoja asiassa mahdollisesti tarvitaan. Oikeusturvavakuutus yleensä korvaa lautakuntavaiheen taikka oikeudenkäynnin aiheuttamat asianajokustannukset.

Korvausta potilasvahingosta tulee vaatia kolmessa vuodessa siitä, kun vahingosta on tullut tieto taikka kun potilaan olisi tullut siitä tietää. Vain erityisestä syystä, asia voidaan käsitellä sen jälkeen. Nykyisin takarajana on kuitenkin 10 vuotta vahinkoon johtaneesta tapahtumasta. Suosittelemme, että asiassa otetaan yhteyttä meihin jo ennen kuin potilasvahinkoilmoitus potilasvakuutuskeskukselle on tehty, vaikka sen tekemiseen onkin olemassa valmis lomake.

Korvaukset

Korvattavia henkilövahinkoja ovat mm. ruumiinvamma, sairaus, psyykkisen tilan häiriö tai kuolema. Näistä korvauksena suoritetaan mm. korvausta sairaanhoito- ja muista kuluista (apuvälineet, kohonneet kodinhoitokulut ym), kivusta ja särystä, ansionmenetyksestä, pysyvästä viasta haitasta, pysyvästä kosmeettisesta haitasta, elatuksen menettämisestä ja hautauskuluista. Korvausnormina käytetään liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita. Henkisestä kärsimyksestä on yleensä mahdollisuus saada korvausta vain jos potilaalla diagnostisoidaan vahingosta johtuva masennus tai muu henkisen tilan häiriö. Lisäksi voidaan korvata mm. syöpädiagnoosin viivästymisestä ja hoitoennusteen heikkenemisestä johtuva psyykkinen rasite.

Todennäköisyys- ja vältettävyyskriteeri

Potilasvahinkolaki ei edellytä täyttä näyttöä hoidon tai sen puuttumisen ja syntyneen vahingon välillä, vaan syy-yhteys on riittävä, kun todennäköisyys ylittää 50 %. Tässä kohdin vaadittava näyttö on siten huomattavasti alempi kuin yleensä esimerkiksi oikeudenkäynneissä.

Kun arvioidaan, olisiko vahinko voitu välttää, mittapuuna on kokeneen ammattihenkilön (esim. kokenut lääkäri, kokenut kätilö tai kokenut fysioterapeutti) osaamistaso. Arvioon ei siten vaikuta juuri ko. potilasta hoitaneen henkilön osaaminen taikka kokemus, vaan kriteeri on yleinen. Lisäksi kiinnitetään huomiota myös hoidon kokonaistasoon. Mm. lähetteen katoamisesta johtuva vahinko voi siten tulla korvattavaksi potilasvahinkona, vaikka ei tiedettäisi, missä vaiheessa hoitoketjua se on kadonnut. Erilaisten leikkausten kohdalla mm. infektioon suhtaudutaan eri tavalla riippuen siitä, onko infektio kuinka yleinen ko. operaatioissa yleensä. Esimerkiksi tiettyihin suolistoleikkauksiin infektioriski kuuluu välttämättä eikä sitä sen vuoksi korvata. Tästäkin voi olla poikkeuksena ns. kohtuuttoman vahingon korvaaminen (edellyttää kuolemaa taikka suunnilleen vähintään haittaluokkaa 7-8).

Takaisin palveluihin


Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy
Kalevankatu 6-8 III krs, 60100 Seinäjoki | Puh. (06) 429 7000, fax (06) 429 7034

© Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy